PROJEKT NA WYSPACH

Projekt na wyspach
Trwają prace związane z realizacją projektu „Rekreacja z historią w tle.
Centrum Słowian i Wikingów – Etap II”. Działanie to jest prowadzone
przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie
4.9 Rozwój zasobów endogenicznych i współfinansowane jest z Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Projekt odpowiada na istotne problemy okolicy takie jak, brak
całorocznej oferty turystycznej, brak pożądanego poziomu zatrudnienia
mieszkańców w sektorze około turystycznym, brak całorocznej bazy
edukacyjno – warsztatowej połączonej z funkcją gastronomiczną,
konieczność dostosowania okresów działalności kulturalno – turystycznej
do warunków atmosferycznych, brak pożądanego rozwoju lokalnego ruchu
turystycznego, niski odsetek turystów pobytowych w regionie gdyż
przeważają pobyty trwające do 24 h oraz ograniczone możliwości rozwoju
gospodarczego.
W chwili obecnej kontynuowana jest budowa obiektów rekonstrukcyjnych,
wzorowanych na zabudowie z okresu XIII – XIV wieku. Nawiązuje to także
do ciekawego okresu w historii Wolina, a mianowicie do czasów nadania
miastu praw miejskich i jego przynależności do Hanzy – średniowiecznej
unii gospodarczej ważnych miast handlowych Europy. Założenie realizowane
będzie na wyspach pomiędzy Recławiem i Wolinem, a przewiduje budowę 10
mniejszych drewnianych domów warsztatowych z zapleczem sanitarnym oraz
dużego domu o charakterze warsztatowo – gastronomicznym, w którym
odbywać się będą zarówno różnego rodzaju wystawy, jak i szkolenia,
warsztaty, czy konferencje.