Realizujemy projekt unijny !

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów realizuje program

„Centrum Integracji Społecznej – Aktywnie do pracy!”.

Prowadzony jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Komes”. Program realizowany jest od 01.10.2017 do 31.03.2020. Całkowita wartość projektu to 1283405,35zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1219231,36 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 51 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Obszar objęty projektem – powiat kamieński.

W projekcie przewidziano dwutorowe wsparcie:

  1. Blok integracji społecznej:
  • zajęcia wzmacniające kompetencje osobiste, społeczne i pozycję społeczną uczestników i godzenie ról społeczno-zawodowych;
  • zindywidualizowane poradnictwo i doradztwo w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
  1. Blok aktywizacji zawodowej:
  • – szkolenia i kursy umożliwiające podniesienie /zmianę lub nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji;
  • staże – zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności zawodowych z instruktorem zawodu;

W ramach projektu tworzone jest Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS), w ramach którego zostaną utworzone i wyposażone 3 warsztaty:

  • gastronomiczne,
  •  ogólnobudowlane,
  • administracyjno-turystyczne

W CIS uczestnicy będą nabywać doświadczenie zawodowe w ramach utworzonych 3 w/w warsztatów-pracowni zawodowych. Ponadto w ramach programu uzyskają różnego rodzaju kompetencje, w tym: kompetencje społeczne (umiejętności przyczyniające się do interakcji z otoczeniem, np. umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole) i kompetencje zawodowe (wiedzę, umiejętności i postawy związane z wykonywanymi czynnościami w ramach aktywizacji zawodowej.

Planowanymi efektami programu jest osiągnięcie realizacji celu szczegółowego RPO WZ2014-2020, tj. aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie.

Celami szczegółowymi jest wzrost/nabycie kompetencji przez 34 osoby, wzrost aktywności społecznej i poziomu integracji społecznej u 34% uczestników projektu, wzrost aktywności zawodowej poprzez uzyskanie zatrudnienia przez min.13 osób po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt prowadzi także do wykształcenia/przypomnienia umiejętności pozwalających na prawidłowe pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych

osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania dnia codziennego i życia oraz zaspokajania potrzeb własnych i swoich najbliższych własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Obecnie trwa nabór uczestników chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:                                      

695 479 612, 781 004 085, cis.kontakt@jomsborg-vineta.com