REGULAMIN ZWIEDZANIA SKANSENU

CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW

1. Wszystkich zwiedzających zobowiązuje się do zakupu biletu wstępu na teren skansenu i zachowania go do kontroli. Paragon jest jednocześnie biletem.
Bilet ulgowy (za okazaniem dokumentu) przysługuje:
– dzieciom, młodzieży i studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym.
Wstęp bezpłatny przysługuje:
– mieszkańcom Gminy Wolin, za okazaniem dokumentu potwierdzającego (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty wydany przez Burmistrza Wolina)
– dzieciom poniżej 5-go roku życia (do piątych urodzin), opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun na 10-ciu uczestników), przewodnikom, pilotom, kierowcom autokarów,
– opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających pomocy w poruszaniu się (osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome).
Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie, jeśli rozpoczęło się zwiedzanie.
Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
Bilety można zakupić najpóźniej pół godziny przed zamknięciem skansenu.
2. Przebywanie na terenie skansenu poza godzinami otwarcia wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia CSiW.
3. Ze względu na położenie skansenu na wyspie otoczonej wodą, strome wały, drewniane schody i drogi (śliskie po deszczu), wysokie progi i niskie wejścia chat należy zachować szczególną ostrożność w czasie zwiedzania.
4. Opiekunowie grup zorganizowanych oraz osoby zwiedzające skansen indywidulanie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swoje i swoich podopiecznych w czasie zwiedzania i w trakcie prowadzonych warsztatów.
5. Dzieci i młodzież mogą przebywać na terenie skansenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie skansenu może zostać, decyzją Zarządu Stowarzyszenia, ograniczony lub całkowicie wyłączony.
7. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników skansenu.
8. Wszelkie zaistniałe wypadki, niebezpieczne zdarzenia i inne uwagi prosimy niezwłocznie zgłaszać do kasy lub pracownikom skansenu.
9. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu (szczególnie przy naruszeniu obiektu lub wyposażenia skansenu) będzie wszczęte postepowanie karne we współpracy w policja.

ZWIEDZAJĄCY MOGĄ:
1. Mogą wchodzić do chat, wszystkiego dotykać, siadać na ławach, kłaść się na łóżkach oraz przymierzać stroje i uzbrojenie znajdujące się na terenie skansenu (bardzo prosimy o odłożenie na miejsce) .
2. Stanowisko do strzelania z łuku udostępnione jest bezpłatnie wszystkim chętnym. Osoby nieletnie mogą strzelać z łuku wyłącznie ze swoim opiekunem.
3. Pracownicy skansenu oraz uczestnicy imprez w strojach historycznych służą swoją wiedzą zwiedzającym. Zadając pytania dowiesz się więcej.
4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie w celach prywatnych jest bezpłatne.
5. Osoby fotografujące w celach komercyjnych, naukowych i dokumentacyjnych prosimy o uzyskanie informacji w kasie.

ZABRANIA SIĘ:
1. Zrywania roślin i owoców oraz naruszania obiektów i ogrodzeń,
2. Zwiedzający nie mogą wchodzić na rekonstrukcję bramy.
3. Zwierzęta wprowadzane na teren skansenu muszą być na smyczy. Prosimy również o sprzątanie po swoich pupilach.
4. Użycie gaśnicy bez potrzeby będzie podlegać karze finansowej.
5. Zabronione jest używanie otwartego ognia.
6. Za bramą wjazdową na teren skansenu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu .
Prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników znajdujących się na terenie skansenu.

KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE SKANSENU WYRAŻA ZGODĘ NA UTRWALENIE JEJ WIZERUNKU PRZEZ STOWARZYSZENIE CSIW DLA CELÓW DOKUMENTACJI ORAZ PROMOCJI LUB REKLAMY SKANSENU.

ZWIEDZAJĄCY, KUPUJĄC BILET, ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWANIA UWAGOM, PROŚBOM I POLECENIOM WYDAWANYM PRZEZ PRACOWNIKÓW SKANSENU.