FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW Harald Sinozęby i jego czasy

XXVIII PROGRAM FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW Z WYDARZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI „Harald Sinozęby i jego czasy”

Plan of the XXVIII Slavs and Vikings Festival together with accompanying events

“Harald Bluetooth and his times”

Organizatorzy. Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta i Województwo Zachodniopomorskie

Organizers. Slavs and Vikings Center Wolin – Jomsborg – Vineta, West Pomeranian Voivodeship and Wolin Commune.

Stałe elementy festiwalu:

03 sierpnia czwartek- godz. 11.00 -20.00

04 sierpnia (piątek) – godz. 10.00 – 21.00

05 sierpnia (sobota) – godz. 10.00 – 20.00

06 sierpnia (niedziela) – godz. 10.00 – 18.00

Permanent elements of the festival:

3rd of August Thursday 11.00 – 20.00

4th of August Friday 10.00 – 21.00

5th of August Saturday 10.00 – 20.00

6th of August Sunday 10.00 – 18.00

Zwiedzający mają okazję przeżyć „ żywą lekcję historii” i zobaczyć, jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano wolny czas oraz jak wyglądały i ile ważyły zbroje wojowników.

Dla odwiedzających przygotowano atrakcje:

– pokazy średniowiecznych rzemiosł, m.in.: garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, złotnictwa – jubilerstwa, szewstwa – skórnictwa, bursztyniarstwa, snycerstwa, rogownictwa, wikliniarstwa, mennictwa i innych,

– prezentacje uzbrojenia średniowiecznego wojownika z możliwością przymierzenia niektórych elementów, bardziej wytrwali mogą spróbować swoich sił w walce,

– stanowiska strzelania z łuku, rzucania oszczepem,

– prezentacja i degustacja średniowiecznych przysmaków,

– plac zabaw dla najmłodszych, gdzie odbywają się gry, zabawy, konkursy i turnieje (przygotowane i przeprowadzone przez szkołę podstawową w w Wolinie),

– gry i zabawy dla najmłodszych dzieci i dorosłych prowadzone przez zespół Birka Boys,

– Strefa czytania – miejsce, w którym odwiedzający będą mogli nabyć książki, spotkać się z ich autorami oraz wziąć udział w interesujących prelekcjach i warsztatach.

Muzyka stanowiła ważny element życia codziennego barwnego świata wczesnego średniowiecza. Podczas festiwalu usłyszymy ją w wykonaniu takich zespołów, jak: EZIBABA (Polska), DUNAJOWI (Polska), STRIGON (Słowacja), DAJ OGNIA (Polska), JAVARYNA (Białoruś), KRIVE (Polska).

Visitors have the opportunity to experience a „living history lesson” and see

what professions were performed, what food was eaten, how the free time

was spent, what the warriors’ armour looked like and how much it

weighed.

Attractions have been prepared for visitors:

– shows of medieval crafts, including pottery, cooperage, blacksmithing,

goldsmithing – jewellery, shoemaking – leather-making, amber-making,

wood-carving, horn-making, wicker-making, coinage and others,

– presentations of the medieval warrior’s armament with the possibility of

trying on some elements, more persistent ones can try their hand

at fighting,

– archery and spear throwing stations,

– presentation and tasting of medieval delicacies,

– a playground for children, where games, plays, competitions and

tournaments take place (prepared and conducted by the primary

school in Wolin),

– games and activities for the youngest children and adults conducted by

the Birka Boys group,

– Reading zone – a place where visitors will be able to buy books, meet

their authors and take part in interesting lectures and workshops.

Music was an important element of everyday life in the colourful world of the

early Middle Ages. During the festival, we will hear it performed by bands

such as EZIBABA (Poland), DUNAJOWI (Poland), STRIGON (Slovakia), DAJ OGNIA (Poland), JAVARYNA (Belarus), KRIVE (Poland).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • STREFA CZYTANIA
 • TURNIEJ ŁUCZNICZY
 • OBRZĘDY SŁOWIAN
 • WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW
 • POTYCZKI SŁOWIAN I WIKINGÓW

ACCOMPANYING EVENTS:

 • READING ZONE
 • ARCHERY TOURNAMENT
 • SLAVIC RITES
 • WORKSHOPS OF SLAVS AND VIKINGS
 • SKIRMISHES OF SLAVS AND VIKINGS

Czwartek , 03 Sierpnia 2023

11.00 – Przemarsz oraz uroczyste rozpoczęcie festiwalu. Korowód ruszy spod katedry w Wolinie. Obrzęd przekazania władzy jarlowi Jomsborga – kapłani wraz z burmistrzem przekazują insygnium jarlowi. B

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot – skandynawski obrzęd ofiarowania. E

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania. E

12.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca. M

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejście do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw,. źrebi. E

13.00 – Warsztaty szycia zabawek – możliwość uczestnictwa zwiedzających.N

13.00 – Śpiewanie gardłowe – warsztaty. G

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy. C

14.00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich i danych etnograficznych oraz prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. H

14.30 – Skaldowe opowieści o Bogach i bohaterach.

14.30 – Targ niewolników. C

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejście do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw,. źrebi. E

15.00- Warsztaty wyrobu prostych instrumentów – możliwość uczestnictwa zwiedzających. A

16.00 – Manewry Słowian i wikingów. Na polu bitwy odbędą sIę potyczki wojów. B

17.30 – O Wisnie co dla Danów wojowała i jej nagich wojownikach na motywach Pieśni de bello Bravico (Bravallathuli) Saksona Gramatyka – inscenizacja epickiej opowieści o bitwie z czasów wikingów połączona z pokazem kunsztu. H

19.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca. M

Thursday, 03 August 2023

11:00 – The march and the official opening of the festival. The pageant will start at the Collegiate Church in Wolin. Rite of handing over power to the Jarl of Jomsborg – the priests together with the Mayor of Wolin pass the insignia to the Jarl. B

11:30 – Opening of the temple – dance of the warriors and blót – the Scandinavian rite of

offering. E

12:00 – Opening of the temple – ritual lighting of the fire, bringing pennons, prayer to the fire and offering – the Slavic rite of offering. E

12:00 – Performances by musical groups and dance lessons. M

12:30 – 14:00 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

13:00 – Toy sewing workshop – visitors can participate. N

13:00 – Throat singing – workshop. G

13:30 – Early medieval games and plays. C

14:00 – Staging of the harvest feast based on chronicle records and ethnographic data, and a lecture on Slavic rituals and their reconstruction. E

14:30 – Scaldic tales about gods and heroes.

14:30 – Slave market reenactment. C

14:30 – 15:30 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

15:00 – Workshops on making simple instruments – visitors can participate. A

16:00 – Skirmishes of Slavs and Vikings. There will be battles between two camps of warriors on the battlefield. B

17:30 – About Wisna that fought for the Danes and her naked warriors based on the theme of Song de bello Bravico (Bravallathuli) by Saxo Grammaticus – a staging of an epic story about a battle from the Viking times combined with a show of craft. H

19:00 – Performances by musical groups and dance lessons. M

Piątek , 04 sierpnia 2023 roku

10.00 – Turniej łuczniczy – plac strzelniczy. I

10.00 – Egzamin dla wojowników posługujących się bronią drzewcową, B

10.30 – Bitwa o most – eliminacje. B

11.00 – WIEC/TING Poranny – zgromadzenie wolnych mężczyzn.

12.00 – Otwarcie Świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania. E

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA -indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. E

13.00 – Strefa czytania – Z Hedeby do Wolina. Dzieje handlu bałtyckiego w epoce wikingów – prelekcja doktora Piotra Pranke J

13.00 – Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków – Agnieszka Borowska. D

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu Birka Boyz. C

13.30 – Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Grzegorza Pilarczyka. L

14.00 – Przybycie Wikingów do Vindlandu – czyli o tym jak Palnatoki otrzymał od Burysława we władanie Jóm i jak Sigvalgi został jarlem Jomsborga. B

14.00 – Strefa czytania – Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej – spotkanie autorskie z profesorem Jakubem Morawcem. J

14.30 – Skaldowe opowieści o Bogach i bohaterach. E

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym na wróżbę z tzw. źrebi. E

15.00 – Strefa czytania – Jak dobrze być złym. Łotrzy i banici średniowiecznej Skandynawii – prelekcja doktora Łukasza Malinowskiego. J

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. B

17.00 – Konkurs na strój kobiecy. B

17.30 – Strefa czytania – Legenda Jomsborga w teatrze – spotkanie z Perem Borgiem i Stefanem Mazurem ze Stella Maris. J

18.00 – O przyjęciu wojowników do bractwa – O przyjęciu Vagna do Bractwa Jomsvikingów, Jomsviking saga.

18.30 – Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę jarla JOMSBORGA. Każda grupa chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla uczestników festiwalu, ale ma on charakter pokazu i prezentacji sposobów walki. B

19.00 – 21.00 – TEATR NORWESKI – Dream of  Shaman. Przenieś się w magiczny świat wczesnośredniowiecznych czasów Nordyckich, pełen szamanów i kapłanek . Zanurz się w hipnotycznym rytuale, który celebrował życie, naturę i bogate dziedzictwo. Pod gwiaździstym niebem, w otoczeniu natury, zobacz, jak przed twoimi oczami rozgrywa się głęboki nordycki folklor. Dołącz do nas w niezapomnianym doświadczeniu, gdy poprowadzimy cię przez fascynującą ceremonię, gdzie mity ożywają, a granice między rzeczywistością a fantazją się zacierają. Bądź częścią magii, gdy nasi aktorzy założą majestatyczne maski i staną się jednym z duchów przeszłości. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by wyruszyć w podróż, która przeniesie cię do świata tajemniczości i mistycyzmu. Czeka cię niezapomniana noc pełna czarów.

FRIDAY, 04 August 2023

10.00 – Archery tournament – shooting field. I

10.00 – Exam for the warriors using polearms. B

10.30 – Battle of the bridge – qualifying round. B

11.00 – Morning rally – assembly of the free men.

12.00 – Opening of the temple – ritual lighting of the fire, bringing pennons, prayer to the fire and offering – the Slavic rite of offering. E

12.30 – 14.00 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

13.00 – Reading zone – lecture. From Hedeby to Wolin. History of trade on the Baltic Sea during the Viking age by dr Piotr Pranke. J

13.00 – Bird Tales – a meeting with a falconer and his bird. A short history of falconry and bird breeding – Agnieszka Borowska. D

13.30 – Early medieval games and activities performed by Birka Boys. C

13.30 – Viking ornamentation and jewellery – workshops by Grzegorz Pilarczyk. L

14.00 – Vikings’ arrival to Vinland – a tale. B

14.00 – Reading zone – lecture. Wolin in Traditions of Medieval Scandinavia with author Prof. Jakub Morawiec. J

14.30 – Scaldic tales about gods and heroes. E

14.30 – 15.30 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

15.00 – Reading zone – lecture. It’s good to be bad. Scoundrels and banished of medieval Scandinavia by Łukasz Malinowski. J

16.00 – Skirmish of Slavs and Vikings. B

17.00 – Women’s dress competition. B

17.30 – Reading zone – lecture. Legend of Jomsborg in theatre by Per Borg and Stefan Mazur from Stella Maris. J

18.00 – About the admission of a warrior to the brotherhood of Jomsvikings, about the trials, oaths and laws of the brotherhood founded according to older sagas by Harald Bluetooth.

18.30 – Qualifying round for the tournament of individual fights for the Jarl of Jomsborg award. Each group willing to take part in the tournament puts up two warriors. This tournament is only for the festival participants, but it has the character of a presentation of fighting methods. B

19.00 – 21.00  – Norwegian theatre. Dream of Shaman. Travel to a magical world of the Nordic Early Middle Ages, riddled with shamans and priestesses. Dive into a hypnotic ritual of celebrating life, nature and rich heritage. Under a starry sky, surrounded by nature, see with your own eyes how Nordic folklore plays. Join us in this unforgettable experience, we will lead you through the ceremony where myths are alive and the border between reality and fantasy disappears. Be a part of the magic, when our actors put on masks they will become one of the ghosts of the past. Don’t miss the unique opportunity to set off on a journey to the world of mystery and mysticism. A special night full of magic is waiting for you.

Sobota, 05 sierpnia 2023 roku

10.00 – Strefa czytania – „Opowieści Baby Tiny. Mity o słowiańskich boginiach” – spotkanie autorskie z Martiną Manderą – Rzepczyńską. J

10.30 – Bitwa o most – finał. B

11.00 – Strefa czytania – Imperium sine fine – świat bez końca w Kronice Adama z Bremy – prelekcja doktora Piotra Pranke. J

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot- skandynawski obrzęd ofiarowania. E

12.00 – Strefa czytania – Król Danii Harald Sinozęby i jego związki z Wolinem – prelekcja profesora Jakuba Morawca. J

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania. E

12.30 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy. Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal. C

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. E

13.00 – Strefa czytania – Żmij vs. smok – znaczenie mitologicznych istot w wierzeniach słowiańskich przodków w kontekście powieści „Żmijątko” Moniki Maciewicz. J

13.00 – Spryt Sigvaldiego, czyli jak władztwo Burysława uwolniono od trybutu i jak Sigvaldi pojął za żonę Astrydę. B

13.00 – Śpiew gardłowy – warsztaty. G

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boyz. C

14.00 – II Turniej Silver Foxes Wolin 2023 B

14.00 – Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. E

14.00 – Strefa czytania – „Słowiańskie heheszki” – spotkanie autorskie z Krzysztofem Lipińskim. J

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, wróżba z tzw. źrebi. E

15.00 – Niesamowite mity i legendy nordyckie – spotkanie z rysownikiem Markiem Mandzińskim oraz doktor Renatą Leśniakiewicz-Drzymałą, autorami cyklu komiksowego „Niesamowite mity i legendy nordyckie”. J

15.00 – Targ niewolnic. B

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. B

17.30 – Strefa czytania – Niewolnicy i nie tylko. Wyprawy wikingów na Wschód – prelekcja doktor Moniki Maleszki – Ritchie. J

17.30 – Rozstrzygnięcie turnieju łuczniczego. I

18.30 – Kruczy turniej. B

19.30 – SWAĆBA – obrzęd zaślubin jeśli zgłosi się chętna para. E

Saturday, 05 August 2023

10.00 – Reading zone – Tales of Baba Tina. Myths of Slavic Goddesses with author Martina Mandera Rzepczyńska. J

10.30 – Battle of the bridge – final. B

11.00 – Reading zone – Imperium Sine fine – an endless world in chronicles of Adam of Bremen by dr Piotr Pranke. J

11.30  – Opening of the temple – ritual lighting of the fire, bringing pennons, prayer to the fire and offering – the Scandinavian rite of offering. E

12.00 – Reading zone – King Harald Bluetooth and his ties to Wolin by Prof Jakub Morawiec. J

12.00 – Opening of the temple – ritual lighting of the fire, bringing pennons, prayer to the fire and offering – the Slavic rite of offering. E

12.30 – Contest for the most dignified Viking beard and a woman’s braid. An open competition in which both participants and tourists can take part. The length, colour, hairstyle and other decorations of the beard and female braid are evaluated. The jury is composed of tourists visiting the festival. C

12.30 – 14.00 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

13.00 – Reading zone – Żmij vs. Drake – mythological creatures in the beliefs of medieval Slavs in the context of the novel “Żmijątko” by Monika Maciewicz. J

13.00 – Sigvaldis’ wit – a tale of a tribute-free brotherhood and Sigvaldis’ wife Astrid. B

13.00 – Throat singing – workshop. G

13.30 – Early medieval games and activities performed by Birka Boys. C

14.00 – 2nd Silver Fox Tournament Wolin 2023 B

14.00 – Staging of the harvest feast based on chronicle records and ethnographic data, then a lecture on Slavic rituals and their reconstruction. E

14.00 – Reading zone – lecture. Slavic funnies with author Krzysztof Lipiński. J

14.30 – 15.30 – The temple is open to tourists. E

15.00 – Incredible Nordic Myths and Legends – with an illustrator Marek Mandziński and dr Ranata Leśniakiewicz – Drzymała, authors of the comic “Niesamowite mity i legendy nordyckie” (Incredible Nordic myths and legends). J

15.00 – Slave market reenactment. B

16.00 – Skirmish of Slavs and Vikings. There will be battles between two camps of warriors on the battlefield. A more courageous and experienced army will defeat the weaker one, and the winner will not be known till the last man standing. B

17.30 – Reading zone – lecture. Slaves and more. Vikings’ Voyages to the East – by dr Monika Maleszka – Ritchie. J

17.30 – The conclusion of the archery tournament. I

18.30 – Raven tournament. B

19.30 – Swaba – wedding ceremony if a willing couple comes forward. E

Niedziela , 06 sierpnia 2023 roku

10.00 – Strefa czytania – Wyprawy wojenne Haralda Srogiego – prelekcja doktora Macieja Lubika. J

11.00 – WIEC/TING Poranny

11.00 – Strefa czytania – Jak dawniej pływano – prelekcja Jarosława Bogusławskiego. J

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot – skandynawski obrzęd ofiarowania. E

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania. E

12.00 – Strefa czytania – Dzieje Skalda Ainara – spotkanie autorskie z doktorem Łukaszem Malinowskim. J

12.30 – Finał turnieju walk indywidualnych o nagrodę jarla JOMSBORGA. B

12.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. E

13.00 – Jak sagi spisywano – prelekcja Agnieszki Węgrowskiej. J

13.00 – Śpiew gardłowy – warsztaty. G

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boyz. C

14.00 – Strefa czytania – Kolorowe litery gęsim piórem pisane – tworzenie inicjałów wczesnośredniowiecznych – warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską. J

14.00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu. E

14.30 – Inscenizacja legendarnego „krwawego orła” E

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi. E

15.00 – Strefa czytania – Literackie podróże Słowian i wikingów – panel dyskusyjny z udziałem Moniki Maciewicz, doktora Łukasza Malinowskiego i doktora Piotra Pranke. J

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. B

17.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca. M

Sunday 06 August 2023

10.00 – Reading zone – lecture. Conquests of Harald Hardrada – by dr Maciej Lubika. J

11.00 – Morning rally – assembly of the free men.

11.00 – Reading zone – lecture. How did they swim – by Jarosław Bogusławski. J

11.30 – Opening of the temple – dance of the warriors and blót – the Scandinavian rite of offering. E

12.00 – Opening of the temple – ritual lighting of the fire, bringing pennons, prayer to the fire and offering – the Slavic rite of offering. E

12.00 – Reading zone – lecture. Tales of Skald Ainar  with author dr Łukasz Malinowski. J

12.30 – The final of the tournament of individual fights for the Jarl of Jomsborg award. B

12.30 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

13.00 – How the sagas were written – lecture by Agnieszka Węgrowska. J

13.00 – Throat singing – workshop. G

13.30 – Early medieval games and activities performed by Birka Boys. C

14.00 – Reading zone – lecture. Colourful letters written by a goose feather – painting an illuminated manuscript. Workshop by Agnieszka Węgrowska. J

14.00 – Staging of the harvest feast based on chronicle records and ethnographic data, then a lecture on Slavic rituals and their reconstruction. E

14.30 – Staging of the legendary „Bloody Eagle”. E

14.30 – 15.30 – The temple is open – individual entrances to the temple and conversation with zhrets, including divination with the so-called foals. E

15.00 – Reading zone – lecture. Literary Adventures of Slavs and Vikings – panel with Monika Maciewicz, dr Łukasz Malinowski and dr Piotr Pranke. J

16.00 – Skirmish of Slavs and Vikings. B

17.00 – Performances by musical groups and dance lessons. M

*w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora program może ulec zmianie

Organizatorzy

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta

Województwo Zachodniopomorskie

Burmistrz Gminy Wolin

Patronat:

Sponsorzy:

Organizator imprez towarzyszących:
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów
Gmina Wolin

REGULAMIN IMPREZ ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZ

pod nazwą:
“Festiwal Słowian i Wikingów 2023 wraz z imprezami towarzyszącymi”

organizowanych w dniach:

od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2023 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów uchwały zarządu Centrum Słowian i Wikingów nr 12/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku.
 3. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprez pod nazwą: ”Festiwal Słowian i Wikingów 2023 wraz z imprezami towarzyszącymi” , które odbędą się w dniach od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2023 roku, na terenie określonym w ewidencji gruntów, jako obręb Nr 3 Wolina- Recław 37 – lokalizacja zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”, (zwanej dalej: „Imprezami”), tj. przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów -Wolin – Jomsborg- Vineta (zwanego dalej: „Organizatorem”).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na ich terenie wymienionym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprez obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprez poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezach i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane są Imprezy, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprez w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezy.
 6. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezach w czasie ich trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Bilet”oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezy,
 • „Karta wstępu”– wydana przez organizatora na podstawie której wchodzą na teren imprez grupy zorganizowane – kolonie, obozy harcerskie, sportowe oraz grupy z domów dziecka
 • „Identyfikator”oznacza identyfikator wydawany przez Organizatorów dla osób powołanych przez Organizatorów do wykonywania zakresu obowiązków w ramach organizacji imprez- identyfikatory imienne, grup zorganizowanych zagranicznych, gmin partnerskich, dla dziennikarzy, fotoreporterów, upoważniający do wejścia na teren zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów  Wolin-Jomsborg-Vineta” bez konieczności zakupu biletów ; Identyfikator będzie miał postać plakietki przypiętej do odzieży lub zawieszonej na tzw. smyczy, której wzór ustala Organizatorzy; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
 • „Zaproszenie”– indywidualne zaproszenie wskazanej osoby/osób, podpisane przez Organizatorów;
 1. Zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów, i Burmistrza Miasta i Gminy Wolin
 2. Zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów
 • „Służby Porządkowe”oznacza powołanych przez Organizatorów członków służb porządkowych, działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię,  okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 • „Teren Imprez” oznacza wydzielony teren – obręb Nr 3 Wolina tj. teren zabudowy skansenowej –Recław 37 – Centrum Słowian i Wikingów  Wolin-Jomsborg-Vineta”;
 • „ Kierownik ds. bezpieczeństwa” – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatorów, reprezentująca Go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez,
 • „Uczestnik Imprez” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezach tj. zarówno turyści zwiedzający, jak i członkowie grup historycznych, zespołów muzycznych realizujący program Festiwalu i imprez towarzyszących, a posiadających podpisane umowy z Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów. Uczestnikiem Imprez może być osoba małoletnia po ukończeniu 6 lat (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
 1. SPRZEDAŻ I CENY BILETÓW:
 • Sprzedaż biletów w dniach 03.08.2023r. – 06.08.2023 r. w Wolinie, w oznakowanych kasach, zlokalizowanych na teren skansenu od strony Recławia, za mostem obrotowym, na grobli prowadzącej do skansenu.
Data KASY CZYNNE ZWIEDZANIE
CZWARTEK 03.08.2023 r. OD  1000 DO 2000 OD 1000 DO 2100
PIĄTEK 04.08.2023 r. OD  1000 DO 2000 OD 1000 DO 2100
SOBOTA 05.08.2023 r. OD  1000 DO 2000 OD 1000 DO 2100
NIEDZIELA 06.08.2023 r. OD 1000 DO 1800
OD 1000 DO 1800
 • Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:

BILETY DLA TURYSTÓW SPOZA GMINY I MIASTA WOLIN:

 • ” całodniowy bilet normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 30,00 zł.
 • ” całodniowy bilet ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 20,00 zł

 

 

 

BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –  

 

Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym  przez kupującego miejscu, – 10,00 zł.

 • Dzieci szkół podstawowych miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej

 

ULGI, GRUPY ZORGANIZOWANE:

 

 • GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE – wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w  kasie – cena wejścia 1 os.-15,00 zł
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO ORAZ GŁUCHONIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI  –wejście bezpłatne
 • DZIECI DO 5-TYCH URODZIN– wejście bezpłatne
 • GRUPY ZORGANIZOWANE – DZIECI Z DOMÓW DZIECKA Z WYCHOWAWCAMIwejście bezpłatne

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizatorzy imprez zapewniają zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez.
 2. Uczestnikom obecnym na ”Festiwalu Słowian i Wikingów wraz z imprezami towarzyszącymi”

zabrania się wnoszenia i posiadania w ich trakcie: napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 8 ust. 2 w/w ustawy)

 1. Wprowadza się zakaz przebywania turystów na terenie Skansenu Centrum Słowian i Wikingów po zakończeniu programu historycznego.
 2. Wprowadza się zakaz wchodzenia na ogrodzony teren potyczek Słowian i Wikingów podczas inscenizacji.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kąpieli w cieśninie Dziwna przez cały okres trwania festiwalu.
 4. Organizatorzy Imprez poprzez służby porządkowe może odmówić wstępu na Imprezy oraz przebywania na niej osobom:
  a) nieposiadającym Identyfikatora, biletu lub zaproszenia,
  b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (z wyłączeniem odtwórców historycznych), materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt 2 cz. III Regulaminu,
  d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 5. f) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Uczestnicy Imprez oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprez zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy Imprez oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprez obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprez, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zachować czystość.
 3. Dopuszcza się wprowadzanie psów na teren imprez wyłącznie wyposażonych w kaganiec (duże psy) i na smyczy.
 4. Zabrania się prowadzenia bez wiedzy i zgody Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprez.
 5. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inna osobę oraz niewykonywanie poleceń, „wydawanie polecenia poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprez lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprez”, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 6. Czynności o których mowa w pkt. 11, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 7. Służby Porządkowe tj. pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, są obowiązane usunąć z Terenu Imprez osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 8. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezy lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprez zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
 9. W czasie Imprez Organizatorzy oraz Uczestnicy Imprez, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Zakupiony Bilet, nie podlega wymianie ani zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizatorzy nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny biletu wskazanej w pkt 1 cz. II Regulaminu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprez z uzasadnionych powodów, np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie punktów programu – silne wichury, ulewne deszcze i burze, okoliczności siły wyższej, lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatorów, którym nie można było zapobiec mając przy tym prawo do zmiany programu bez rekompensaty.
 12. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do stawiania stempla na dłoni lub w innym wskazanym przez kupującego miejscu, charakterystycznego dla danego dnia.
 1. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez i niniejszego Regulaminu imprez i terenu imprez przez Służby Porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 złotych.
 • Kto wnosi lub posiada na Imprezach broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( Dz.U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.) inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Kto w czasie trwania imprez rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywają się imprezy, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tych imprez, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Karze, o której mowa w pkt. 3 podlega ten, kto w czasie trwania i w miejscu trwania imprez narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprez są zastrzeżone na rzecz Organizatorów. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprez będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprez lub w autoryzowanych przez Organizatorów punktach sprzedaży.
 • Status sponsora Imprez przyznają wyłącznie Organizatorzy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej jomsborg-vineta.com
 • w punktach sprzedaży Biletów;
 • Służby Porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 • Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Burmistrz Gminy Wolin
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2023 roku.

Wolin, dnia 12.07.2023 r.