WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

OFERTA:

Rower holenderski z przerzutkami

GODZINA 10 zł  DZIEŃ 50 zł DOBA 70 zł

Czynne codziennie 8 00 – 18 00
Dzień to czas pracy wypożyczalni.
Ceny zawierają podatek VAT

BEZPŁATNA POMOC TECHNICZNA NA TRASIE DO 30 KM
Powyżej 30km obowiązuje naliczanie zgodnie ze stawką

1km – 1,50 zł

RABATY
Od 3 dni – 10%
Od 5 dni – 20 %
dla grup (10 osób) – 10%

Osoba korzystająca z naszych usług jest zobowiązana przedstawić do wglądu
dokument tożsamości, zapoznać się z regulaminem i podpisać protokół wypożyczenia roweru.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta, Recław 37, 72-510
Wolin, zwany dalej Wynajmującym wydaje Użytkownikowi sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry zgodnie z ofertą.
3. Bezpłatna pomoc techniczna na trasie do 30 km, pod nr telefonu: 693 391 543
4. Użytkownik może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z przeznaczeniem, respektując tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na ścieżkach rowerowych, szlakach – utwardzonych drogach.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu odpisania protokołu wypożyczenia roweru i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu wypożyczenia przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Użytkownika przedmiotu wypożyczenia Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto: opłata za rower utracony – 1000 zł, opata za utracony kask – 100 zł.
4. Użytkownik użytkując przedmiot wypożyczenia, czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Użytkownik zrzeka się dochodzenia od wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Użytkownika szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu wypożyczenia.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu wypożyczenia wynikające z normalnej eksploatacji.
7. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.
III. ZWROT SPRZĘTU ROWEROWEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu wypożyczenia w terminie i miejscu wskazanym w protokole wypożyczenia roweru.
2. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu protokołu wypożyczenia w terminie Użytkownik obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za wypożyczenie oraz dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień wypożyczenia.