Rusza nowy projekt CIS II

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów ogłasza nabór uczestników programu pt. „Centrum Integracji Społecznej. Aktywnie Do Pracy ! – II”, realizowanego zgodnie z umową nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i który swoim zakresem obejmuje następujące działania:

Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

I. Blok aktywizacji społecznej: na początku udziału poszczególnych osób z grupy docelowej, zostanie przygotowany kompleksowy program (ścieżka integracji) dopasowana do ich potrzeb oddziałująca na wszystkie zdiagnozowane deficyty. Kompleksowa ścieżka wsparcia obejmuje: reintegracje społeczną (m.in. warsztaty: z pedagog/doradca społeczny, psycholog, terapeutą, z edukacji finansów, etyki i kultury osobistej, aktywność terapeutyczna społeczno – kulturowa), reintegracje zawodową (m.in. warsztaty z doradcą zawodowym, szkolenia i warsztaty zawodowe: gastronomiczne, ogólnobudowlane, administracyjno-turystyczne), przedsiębiorczość, w tym zakładania spółdzielni socjalnych) ,wizyty studyjne do przedsiębiorstw.

– zajęcia indywidualne w ramach spotkań z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem/terapeutą, coachem, trenerami, doradcami przedsiębiorczości i innymi specjalistami – wg. zdiagnozowanych potrzeb uczestników;
– zajęcia warsztatowe aktywizujące, podnoszące kompetencje społeczne z zakresu: poszukiwania pracy, wzrostu kompetencji społecznych, organizacyjnych, zarządzania finansami i in. zdiagnozowane przez pracownika socjalnego/doradcę w porozumieniu z osobą wykonującą diagnozę na potrzeby określenia ścieżki reintegracji.

II. Blok aktywizacji zawodowej:

-szkolenia i kursy pozwalające na nabycie kompetencji społecznych, zawodowych i kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w więcej niż 1 szkoleniu zawodowym o ile będzie to wynikać ze ścieżki reintegracji oraz specyfiki pracy, jaką będzie wykonywał beneficjent.

Planowane rodzaje szkoleń:
– Szkolenia kompetencyjne z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych.
– Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności zawodowych z instruktorem zawodu.
– GASTRONOMIA: BHP, zasady obróbki, przechowywania produktów, dietetyka, system HACCP, barista i inne pokrewne.
– ADMINISTRACJA i TURYSTYKA: BHP, Pracownik Hotelowy, Obsługa komputera ECDL, Obsługa oprogramowania, Obieg dokumentów, Archiwizowanie, Dekretowanie, Podstawy księgowości, Obsługa oprogramowania graficznego, Tworzenie prezentacji, Obsługa klienta, gościa hotelowego Savoir-vivre, Obsługa programu check-in, check-out, podstawy współpracy
z portalami np. Trivago i inne – w zależności od potrzeb.
– OGÓLNOBUDOWLANE – BHP Montaż rusztowań, Betoniarz, Brukarz, Dekarz Cieśla Malarz-tapeciarz, Murarz-tynkarz i inne –
w zależności od potrzeb. W przypadku osób, dla których zdiagnozowane będą odmienne predyspozycje dobrane będą szkolenia
o innym charakterze, a warsztaty odbywane będą u lokalnych pracodawców.

Działania w projekcie obejmują beneficjentów komplementarnie w diagnozowanej ścieżce integracji społecznej i zawodowej.
Grupę docelową Projektu stanowią mieszkańcy powiatu kamieńskiego: osoby wyszczególnione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2013 roku Art.1 pkt 2.
1.Osoby dorosłe zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne i z III profilu zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia (…); Osoby bez doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych lub niskich, dezaktualizowanych narażających na wykluczenie z rynku pracy,
2.Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w zakresie niezbędnym dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
3.Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Początek naboru do Programu IV kwartał 2020 r. ( październik, listopad, grudzień) ; I kwartał 2021 r. ( styczeń, luty, marzec); II kwartał 2021 r. ( kwiecień, maj, czerwiec ) – min. 50 osób objętych wsparciem.
Dla uczestników programu będą wypłacane świadczenia integracyjne, premie motywacyjne.

Chętnych do udziału w Programie zapraszamy już dziś do kontaktu, szczegółowe informacje istotne dla potencjalnego uczestnika można uzyskać tu:
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej Wolin
Biuro Projektu: ul. Mostowa 24, 72-510 Wolin
e-mail: cis.kontakt@jomsborg-vineta.com