REGULAMIN IMPREZ ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZ

Organizatorzy: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta i Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Woli

REGULAMIN IMPREZ ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZ

pod nazwą:
“Festiwal Słowian i Wikingów Wolin 2023 wraz z imprezami towarzyszącymi pn.: Harald Sinozębny i jego czasy”

organizowanych w dniach:

od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2023 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Niniejszy Regulamin Imprezy oraz Regulamin Terenu Imprezy, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów uchwały zarządu Centrum Słowian i Wikingów nr 12/2023 z dnia 08 lipca 2023  roku.
 3. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprez pod nazwą: ”Festiwal Słowian i Wikingów Wolin-2023 wraz z imprezami towarzyszącymi pn.: Harald Sinozębny i jego czasy” , które odbędą się w dniach od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2023 roku, na terenie określonym w ewidencji gruntów, jako obręb  Nr 3 Wolina-  Recław 37 – lokalizacja zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”, (zwanej dalej: „Imprezami”), tj. przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów -Wolin – Jomsborg- Vineta i Województwo Zachodniopomorskie (zwanego dalej: „Organizatorem”).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na ich terenie wymienionym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprez obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprez poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezach i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane są Imprezy, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprez w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezy.
 6. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezach  w  czasie ich trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezy,
 • „Karta wstępu” – wydana przez organizatora na podstawie której wchodzą na teren imprez grupy zorganizowane – kolonie, obozy harcerskie, sportowe oraz grupy z domów dziecka
 • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatorów dla osób powołanych przez Organizatorów do wykonywania zakresu obowiązków w ramach organizacji imprez- identyfikatory imienne, grup zorganizowanych zagranicznych, gmin partnerskich, dla dziennikarzy, fotoreporterów, upoważniający do wejścia na teren zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów  Wolin-Jomsborg-Vineta” bez konieczności zakupu biletów ; Identyfikator będzie miał postać plakietki przypiętej do odzieży lub zawieszonej na tzw. smyczy, której wzór ustala Organizatorzy; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
 • „Zaproszenie” – indywidualne zaproszenie wskazanej osoby/osób, podpisane przez Organizatorów;
 1. Zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów, i Burmistrza Miasta i Gminy Wolin
 2. Zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Słowian  i Wikingów
 • „Służby Porządkowe” oznacza powołanych przez Organizatorów członków służb porządkowych, działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię,  okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 •  „Teren Imprez” oznacza wydzielony teren – obręb Nr 3 Wolina tj. teren zabudowy skansenowej –Recław 37 – Centrum Słowian i Wikingów  Wolin-Jomsborg-Vineta”;
 •  „ Kierownik ds. bezpieczeństwa” – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatorów, reprezentująca Go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez,
 • „Uczestnik Imprez” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezach tj. zarówno turyści zwiedzający, jak i członkowie grup historycznych, zespołów muzycznych  realizujący program Festiwalu i imprez towarzyszących, a posiadających podpisane umowy z Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów. Uczestnikiem Imprez może być osoba małoletnia po ukończeniu 6 lat (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
 1. SPRZEDAŻ I CENY BILETÓW: 
 • Sprzedaż biletów w dniach 03.08.2023r. – 06.08.2023 r., w oznakowanych kasach,  zlokalizowanych od strony Recławia ( wejście 2)i od strony Wolina za mostem obrotowym, na grobli prowadzącej do skansenu ( wejście 1)
DATA KASY CZYNNE ZWIEDZANIE
CZWARTEK 03.08.2023

PIĄTEK 04.08.2023 r.

OD 1000 DO 1900

OD  1000 DO 1900

OD 1000 DO 2000

OD 1000 DO 2100

SOBOTA 05.08.2023 r. OD  1000 DO 1900 OD 1000 DO 2000
NIEDZIELA 06.08.2023 r. OD  1000 DO 1700 OD 1000 DO 1800
 • Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:

BILETY DLA TURYSTÓW SPOZA GMINY I MIASTA WOLIN:

 • ” całodniowy bilet normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 30,00 zł.
 • ” całodniowy bilet ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego,  w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 20,00 zł

BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –   

Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym  przez kupującego miejscu, – 10,00 zł.

 • Dzieci szkół podstawowych z miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej

ULGI, GRUPY ZORGANIZOWANE:

 • GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE –  wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w  kasie – cena wejścia 1 os.-15,00 zł
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO  ORAZ GŁUCHONIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI  –wejście bezpłatne
 • DZIECI DO 5-TYCH URODZIN – wejście bezpłatne
 • GRUPY ZORGANIZOWANE – DZIECI Z DOMÓW DZIECKA Z WYCHOWAWCAMI – wejście bezpłatne

Muszą okazać pismo od dyrektora placówki.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

 1. Organizatorzy imprez zapewniają zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa imprez.
 2. Uczestnikom obecnym na ”Festiwalu Słowian i Wikingów wraz z imprezami towarzyszącymi”

zabrania się wnoszenia i posiadania w ich trakcie: napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 8 ust. 2 w/w ustawy)

 1. Wprowadza się zakaz przebywania turystów na terenie Skansenu Centrum Słowian i Wikingów po zakończeniu programu historycznego.
 2. Wprowadza się zakaz wchodzenia na ogrodzony teren potyczek Słowian i Wikingów podczas inscenizacji.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kąpieli w cieśninie Dziwna przez cały okres trwania festiwalu.
 4. Organizatorzy Imprez poprzez służby porządkowe może odmówić wstępu na Imprezy oraz przebywania na niej osobom:
  a) nieposiadającym Identyfikatora, biletu, karty wstępu  lub zaproszenia,
  b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (z wyłączeniem odtwórców historycznych), materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt  2 cz. III Regulaminu,
  d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 5. f) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

 1. Uczestnicy Imprez oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprez zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy Imprez oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprez obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprez, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zachować czystość.
 3. Dopuszcza się wprowadzanie psów na teren imprez wyłącznie wyposażonych  w kaganiec (duże psy i średnie) i na smyczy.
 4. Zabrania się prowadzenia bez wiedzy i zgody Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprez.
 5. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inna osobę oraz niewykonywanie poleceń, „wydawanie polecenia poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprez lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprez”, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 6. Czynności o których mowa w pkt. 11, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 7. Służby Porządkowe tj. pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, są obowiązane usunąć z Terenu Imprez osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 8. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezy lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprez zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
 9. W czasie Imprez Organizatorzy oraz Uczestnicy Imprez, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Zakupiony Bilet, nie podlega wymianie ani zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizatorzy nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny biletu wskazanej w pkt 1 cz. II Regulaminu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprez z uzasadnionych powodów, np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie punktów programu – silne wichury, ulewne deszcze i burze, okoliczności siły wyższej, lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatorów, którym nie można było zapobiec mając przy tym prawo do zmiany programu bez rekompensaty.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do stawiania stempla na dłoni lub w innym wskazanym przez kupującego miejscu, charakterystycznego dla danego dnia.
 1. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY: 
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez i niniejszego Regulaminu imprez i terenu imprez przez Służby Porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 złotych.
 • Kto wnosi lub posiada na Imprezach broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( Dz.U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.) inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Kto w czasie trwania imprez rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywają się imprezy, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tych imprez, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności  do lat 2.
 • Karze, o której mowa w pkt. 3 podlega ten, kto w czasie trwania i w miejscu trwania imprez narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 • Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprez są zastrzeżone na rzecz Organizatorów. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprez będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprez lub w autoryzowanych przez Organizatorów punktach sprzedaży.
 • Status sponsora Imprez przyznają wyłącznie Organizatorzy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej www.jomsborg-vineta.com  oraz na stronie facebook jomsborg-vineta.com
 • w punktach sprzedaży Biletów;
 • Służby Porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

Organizatorzy:

 •  Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Gmina Wolin
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2023 roku.

Wolin, dnia 17.07.2023 r.