REGULAMIN FESTIWALU | TERMS AND CONDITIONS OF THE FESTIVAL

REGULAMIN UCZESTNICTWA | TERMS AND CONDITIONS OF THE EVENT

REGULAMIN WALK I TURNIEJÓW | TERMS AND CONDITIONS OF BATTLES AND DEMONSTRATIONS

KLAUZULA INFORMACYJNA | INFORMATION CLAUSE


REGULAMIN UCZESTNICTWA
W XXVIII FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW – WOLIN 2023 WRAZ Z IMPREZAMI TOWARZYSZĄCYMI
TERMS AND CONDITIONS OF THE EVENT
under the name “XXVIII Festival of Slavs and Vikings- Wolin 2023”

Niniejszy Regulamin wraz odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązuje wszystkich uczestników Festiwalu wraz z imprezami towarzyszącymi – dalej zwany festiwalem. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do postanowień w nim zawartych.
Wejście na teren imprezy jest traktowane jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

The present terms and conditions in addition to linked legal articles are intended for all participants of the Festival with accompanying events – hereinafter referred to as the Festival. Every participant is obliged to read and abide by The Term and Conditions. Your attendance at the Festival indicates your agreement to these Terms and Conditions.

Organizatorem Festiwalu jest Województwo Zachodniopomorskie i Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta.
The festival’s organizers – West Pomeranian Voivodeship and Association Slavs and Vikings Center Wolin Jomsborg Vineta

Festiwal trwa od czwartku do niedzieli. Nie ma możliwości przyjechania jako uczestnik festiwalu jedynie na jeden czy dwa dni imprezy. Brak uczestnictwa w całym Festiwalu może być podstawą do odmowy wzięcia udziału w kolejnych edycjach Festiwalu.

The Festival takes place from Thursday 3rd of August and Sunday 6th of August 2023. It is impossible to attend only one or two days of the Festival. Not participating in all of its’ duration may lead to being denied participation in upcoming festivals.

Każdy uczestnik przebywający na terenie Festiwalu zobowiązany jest do informowania Organizatorów Festiwalu lub służby ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Every participant staying at the Festival area is obliged to inform the Organizer about any fire, or danger to life, health, or property.

Odmawia się wstępu na teren Festiwalu lub przebywania na nim osobie:

In the following cases, entry to the Festival will be denied or the participant will be escorted out:

rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
a person violating the present Terms and Conditions;

spożywającej lub znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, z zastrzeżeniem punktu 18
a person under the visible influence of alcohol, intoxicants, psychotropic drugs, or any other agents with similar effect, subject to point 18 of the Terms and Conditions;

posiadającej broń, z wyłączeniem elementów stylizacji lub inne przedmioty mogące, stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub psychotropowe; zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Festiwalu;
a person carrying a weapon (with the exception of elements of a historical costume), or other dangerous objects, cans, bottles, explosives, pyrotechnic materials, flammables, psychoactive agents, or psychotropic substances; behaving aggressively or posing a threat in any other way;

naruszającej nietykalność cielesną innych osób;
A person committing a battery;

niestosującej się do poleceń organizatora, Organizatorów Festiwalu, służby ochrony, Policji i Straży Pożarnej;
Not following orders from the Organizer, security, police, or fire brigade;

głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
A person using offensive language or symbols such as hate speech, racism, obscene or vulgar content;

zanieczyszczającej lub niszczącej teren Festiwalu;
Littering, polluting, or damaging the Festival area;

Uczestnicy są zobowiązani przyjechać najpóźniej w czwartek do godz. 8.00 rano, a wyjechać nie wcześniej niż w niedzielę o 18.00. Zwijanie namiotów, obozów itd. możliwe od godz. 18.00 w niedzielę.
The participants are obliged to arrive at 8:00 AM on Thursday at the latest and leave by 6:00 PM on Sunday at the latest. Taking down tents or camps is possible after 6:00 PM on Sunday;

Samochody i autokary uczestników muszą opuścić teren skansenu do środy przed festiwalem do godz. 19.00 – w przeciwnym wypadku mogą być odholowane na koszt właściciela pojazdu
Cars and busses have to be left outside the Festival area before the Festival starts, so before 7:00 PM on Wednesday otherwise, the vehicle may be towed away at the owner’s expense;

Każdy uczestnik indywidualny, jak również przedstawiciel grupy zobowiązany jest przed rozstawieniem obozowiska zgłosić przyjazd Organizatorom Festiwalu.
Every individual participant, as well as a group’s representative, is obliged to register their arrival to the Organizers.

Miejsce obozowiska w godzinach od 7-21 wyznacza Twórca Festiwalu.
The campsite area will be designated by the Organizers between the hours of 7:00 AM and 9:00 PM.

Organizatorzy Festiwalu zapewniają drewno na ognisko do przygotowania jedzenia.
The Organizers will provide firewood for cooking.

Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek być ubrany w strój historyczny i posiadać wyposażenie stylizowane na IX-XI wieku lub replikę oryginalnego, przebywanie w stroju współczesnym jak również brak monetki może być podstawą do usunięcia uczestnika z Festiwalu oraz podstawą do odmowy wzięcia udziału w kolejnych edycjach Festiwalu.
Every participant must wear a historical costume and equipment stylized for the 9th to 11th century, a lack of proper historical costume or special coin may result in being escorted out and being blacklisted from future Festivals.

Każdy uczestnik festiwalu opuszczający teren imprezy musi posiadać jednocześnie monetkę i strój historyczny. Bez tego ochrona nie wpuści takiej osoby z powrotem na teren festiwalu.
Every participant must have a historical costume and a special coin. Otherwise, security will deny re-entry to the Festival.

Obowiązuje zakaz noszenia współczesnej biżuterii, zegarków i okularów przeciwsłonecznych oraz niehistorycznych butów.
Wearing modern jewellery, watches, sunglasses, or shoes is prohibited.

Wszystkie uczestniczki powinny dostosować makijaż (o ile go robią) do prezentowanej epoki (czyli najlepiej w ogóle bez).
Every participant should adjust the makeup to the historical era, so preferably none.

Zakazuje się posiadania pomalowanych paznokci, tipsów, hybryd itp W razie posiadania kolorowych włosów, dredów, należy je skutecznie zakryć chustą.
Painted nails, press-on nails, and acrylic nails are prohibited. Unnatural coloured hair or dreadlocks should be fully covered by a headscarf or a similar headgear.

Jeść i pić wolno tylko z naczyń historycznych: drewnianych, glinianych, szklanych lub rogowych.
Eating and drinking are only allowed from historical tableware: wooden, clay, glass or drinking horns.

Każda osoba przygotowująca posiłki może używać tylko historycznych garnków, rusztów i naczyń. Wszystkie plastikowe butelki, opakowania i puszki muszą być schowane przed zwiedzającymi (np. w namiotach).
Everyone preparing the dishes can use only historically appropriate tools (pots, tableware, grates). All modern pieces like plastic bottles, packaging, cans etc. must be hidden.

Teren obozowiska należy uporządkować przed wyjazdem. Uczestnicy korzystający drewna na ognisko zobowiązani są do odniesienia tego co pozostało po festiwalu na miejsce oraz zakopania wszelkich wykopanych w ziemi dziur, melioracji, fos itp.

The campsite grounds should be tidied up before leaving. Participants who are using the firewood are obliged to bring back any wood that is left and to bury any holes in the ground, moats, meliorations etc.

W czasie otwartym dla zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu.
Drinking alcohol is strictly prohibited during the time the Festival area is open for visitors.

Dopuszczone (jedynie) jest picie alkoholu z rogu lub z glinianych albo szklanych historycznych naczyń w czasie zamkniętym dla turystów.
Drinking alcohol (only using the historically appropriate vessels) is allowed after the Festival area closes down for visitors.

Wojowników chcących wziąć udział w bitwie lub własnym pokazie walk wpisanym do programu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Wojownik będący pod wpływem alkoholu będzie wykluczony z bitwy wraz z całą swoją grupą i usunięty z terenu Festiwalu.
For warriors who take part in reenactments of any battle or demonstration, there is a strict ban on all alcohol consumption. Any warrior under the influence of alcohol or any other substance will be escorted out with their whole group.

Wszystkie rzeczy niehistoryczne znajdujące się w namiotach powinny być schowane lub przykryte, tak aby nie były widoczne.
All non-historical items inside the tents should be hidden or covered.

Na terenie Festiwalu, z wyłączeniem wnętrz namiotów, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. Rozmawiajcie tak, aby zwiedzający nie widzieli. Nie dotyczy to Organizatorów.
Using cell phones and other electronic devices on the Festival grounds is prohibited, except for using them inside the tents. It does not apply to the Organizers.

Wszystkie sprzedawane i prezentowane wyroby muszą być historyczne: repliki oryginałów lub stylizowane na wczesnośredniowieczne – ceny nie mogą być umieszczane na współczesnych metkach. Można używać kawałków skór , materiału i in. z ręcznie wypisaną ceną.
All presented and sold products have to be historical: replicas or stylized as early medieval items. Price tags must not be modern, sellers can use leather, fabric or handwritten tags.

Uczestnicy, którzy przyjechali samochodami zobligowani są o zabranie do namiotu gaśnicy samochodowej i umieszczenie jej po prawej stronie od wejścia do namiotu, pod przykryciem.
Participants who came by car are obliged to bring their car fire extinguishers to their tents and place them on the right by the entryway.

Uczestnik chcący przyjechać z psem lub innym zwierzakiem, zobowiązany jest uprzednio zgłosić ten fakt Organizatorom Festiwalu i uzyskać zgodę na przywóz zwierzęcia.
Participants who want to bring their pets to the Festival are obliged to previously inform the Organizers and get the proper permission.

Zwierzęta przywożone na Festiwal muszą posiadać aktualne szczepienia, być trzymane na smyczy lub w inny sposób uniemożliwiający im swobodne poruszanie się po terenie na którym odbywa się festiwal. Psy muszą mieć założony kaganiec, również w czasie zamkniętym dla turystów.
Pets have to have up-to-date vaccination cards, must be held on a leash or in any other way be stopped from free roaming the Festival grounds. Dogs must wear a muzzle at all times, and also during the time closed for visitors.

Uczestnicy przywożący zwierzęta muszą posiadać dla nich historyczne naczynia, z których zwierzęta będą jeść i pić.
Pets have to have historically appropriate bowls or feeders.

Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada osoba, która je przywiozła. Osoby te zobowiązane ponadto do uprzątnięcia nieczystości.
The owners are responsible for all damages caused by pets. Owners must clean up after their pets.

Służba porządkowa uprawniona jest do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń służby ochrony wydawanych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem.
In situations of endangerment of possession, attack on law enforcement or staff, or towards any other person not following security orders, disrupting the peace or acting contrary to the terms and conditions, law enforcement officials are entitled to use force as in restraining holds and similar techniques.

Każda osoba znajdująca się na terenie Festiwalu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz, że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na terenie Festiwalu.
Every participant is aware of attending the Festival at their own risk and can be held responsible for any damages caused by them.

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika w ramach danej grupy oznacza, że osoba taka ma zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w Festiwalu, oraz że opiekun ten przyjmuje do wiadomości i godzi się na związane z tym uczestnictwem wyżej wymienione ryzyko.
Submitting an application for an underaged member of the group means that the legal guardian allowed them to go, was informed about the potential danger that comes with attending the festival and knowingly granted permission.
Za szkody dokonane przez osoby niepełnoletnie przebywające na terenie imprezy ponoszą odpowiedzialność ich opiekunowie ustawowi lub umowni. Organizatorzy zastrzegają brak swojej odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie imprezy oraz za ich działania.
Legal guardians or an adult who is supposed to be responsible for the underaged member is also responsible for all the damages done by the underaged member. Organizers are not responsible for underaged attendees and their actions.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy Festiwalu.
The Organizers are not responsible for any property left at the Festival site.

Osoby biorące udział w bitwach lub samodzielnie przeprowadzające pokazy czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z udziałem w Festiwalu w szczególności powstałych w związku z potyczkami czy pokazami walk np. uszkodzone uzbrojenie. Wzięcie udziału w bitwie lub pokazie oznacza zgodę uczestnika na dozwolone ryzyko sportowe oraz świadomość zagrożenia wynikającego ze specyfiki danego wydarzenia.
People participating in battle reenactments or demonstrations do it at their own risk. The Organizers are not responsible in any way for any possible damages, especially those as a result of battle reenactments or demonstrations. Taking part in the battles or demonstrations means that the participants are aware of potential health hazards that could come as a result of the nature of the sport.

W bitwie, turniejach lub pokazach walki mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie.
Only adults can take part in the battles or demonstrations.

Organizatorzy Festiwalu zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) niepokrywające kosztów leczenia. Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą dokument potwierdzający posiadanie własnego ubezpieczenia od kosztów leczenia.
The Organizers provide the participants with accident insurance that does not cover medical expenses. Every participant must have on them a document that confirms their private health insurance that covers medical expenses.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu ponoszą odpowiedzialność karną, oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i kodeksu cywilnego.
A person who violates the security rules of the Festival is subjected to criminal responsibility and responsibility resulting from administrative law and civil code.

Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i nagrań zawierających jego wizerunek, w tym wizerunek niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuje zarejestrowanych w trakcie Festiwalu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek i/lub nagrania mogą zostać zamieszczone w materiałach promocyjnych Organizatorów, mediach, publikacjach prasowych, gablotach, kronikach, na stronie internetowej Festiwalu i stronach internetowych Organizatorów.
Participants permit to use their image free of charge. It applies to adult participants and underage participants without the need on consenting to each photo or video. The image can be posted in promotional materials, media, press, Organizator’s websites, chronicles, cabinets, etc.

Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych / danych osobowych niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuje w zakresie określonym w Klauzuli Informacyjnej RODO Festiwalu stanowiącej załącznik umowy.
Every participant consents to process their personal data or the personal data of an underage participant that is under their care in terms of the GDPR (Klauzula informacyjna RODO) of the Festival.

Niezastosowanie się do regulaminu spowoduje konieczność opuszczenia festiwalu w trybie natychmiastowym oraz brak zaproszenia grupy/uczestnika indywidualnego na kolejną edycję festiwalu.
Not applying to the Terms and Conditions will lead to being escorted out immediately and being blacklisted as an individual participant or as a group.

Recław, 15.07.2023


Festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie – regulamin walki i turniejów
Slavs’ and Vikings Festival in Wolin – terms and conditions of battles and demonstrations

Niniejszy regulamin w części ogólnej dotyczy wszystkich bitew, turniejów i inscenizacji z wykorzystaniem replik broni historycznej. W dalszej części uregulowano zasady dotyczące poszczególnych turniejów.

Present terms and conditions apply to all battles, tournaments and reenactments which use weapon replicas. Details regarding individual tournaments are listed below.

Uzbrojenie ochronne / Protective gear
Dozwolone jest uzbrojenie ochronne spójne z odtwarzanym okresem i obszarem geograficznym, datowane na IX-XI wiek i zadbane. Wszelkie niehistoryczne elementy uzbrojenia ochronnego powinny być ukryte. Dozwolone jest użycie masek sekretnych i innych zabezpieczeń oczu i twarzy o ile są niewidoczne. Rekomendowane jest użycie ukrytych pod strojem historycznym przynajmniej osłon w postaci karwaszy, osłon kolan, łokci i genitaliów, najlepiej jednak używać również historycznych lub ukrytych osłon korpusu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy uczestnik rezygnuje z rekomendowanego uzbrojenia ochronnego.

Gear must be accurate to the geographical location and historical era (IX to XI century), and all equipment must be in good condition. All non-accurate elements must be hidden. Using modern protective gear ex. masks, jaw guards etc are allowed but they cannot be visible. It is suggested to use hidden guards ex. bracers, knee pads, elbow pads, and groin guards, it is best to use modern and historical protective gear. The organizer is not responsible in case someone is not wearing the recommended equipment.

Minimalne uzbrojenie ochronne obejmuje hełm i rękawice. Brak takiego wyposażenie powoduje usunięcie uczestnika z pola walki przez sędziów lub organizatorów.

Dla uczestników walczących bronią jednoręczną dozwolone są tarcze z desek, okrągłe. Tarcze innych kształtów są dozwolone pod warunkiem spójności z odtwarzanym okresem i obszarem geograficznym, datowanym na IX-XI wiek.

The minimal necessary gear includes a helm and protective gloves. Without those elements, the participant will be eliminated immediately.

Participants that use one-handed weapons can use round wooden shields. Shields in different shapes are allowed as long as they are historically accurate to the era and location.

Broń / Weapons
Dozwolona jest broń spójna z odtwarzanym okresem i obszarem geograficznym, datowana na IX-XI wiek, zadbana, bez zadziorów. Krawędź tnąca powinna być stępiona do stopnia pozwalającego na wyprowadzanie uderzeń bez uszkodzenia ciała uczestników. Sztych broni siecznej i toporów powinien być zaokrąglony do stopnia zabezpieczającego go przed wbiciem w ciało przeciwnika. Grot włóczni dwuręcznych powinien być zaokrąglony lub zawinięty albo posiadać zakończenie w postaci trwale przytwierdzonego elementu zabezpieczającego go przed wbiciem w ciało przeciwnika.

Weapons must be accurate to the geographical location and historical era (IX to XI century), and all they must be in good condition, not chipped. The edge should be blunt to not cause harm to the opponent. Tips of swords and axes must be rounded to prevent actually stabbing the opponent. The spearheads must be rounded, bent or have a permanent element attached to prevent actually stabbing the opponent.

Dozwolona jest jednoręczna broń sieczna obejmująca miecze, szable lub długie noże.
Dozwolone są jednoręczne topory i czekany.
Dozwolone są włócznie dwuręczne i topory dwuręczne.

Zakazane jest używanie broni obuchowej innej niż topory jedno i dwuręczne.
Zakazane jest używanie włóczni jednoręcznych.
Zakazane jest używanie innej broni dwuręcznej.
Zakazane jest używanie tarcz na klatce piersiowej i brzuchu przez osoby używające broni dwuręcznej.
Zakazane jest używanie broni miotanej dowolnego rodzaju.

Allowed one-handed cutting weapons include: swords, sabres and long knives.
One-handed axes and pickaxes are allowed.
Two-handed spears and axes are allowed.

Using other blunt weapons than axes is forbidden.
Using one-handed spears is forbidden.
Using other two-handed weapons the ones listed above is forbidden.
Participants who use two-handed weapons cannot wear shields on their stomachs or chest.
Using any kind of thrown weapon is forbidden.

Każda osoba posługująca się włócznią dwuręczną lub toporem dwuręcznym zobowiązana jest poddać się weryfikacji umiejętności bezpiecznego posługiwania się daną bronią. Potwierdzeniem zaliczenia testu jest wstążka danego koloru lub inne przewidziane oznaczenie umieszczone w widocznym miejscu.

Every participant wielding two-handed spears and axes is obliged to verify their skills in using a given weapon to guarantee they can safely use their weapon. As proof of passing the test, the participants will be given ribbons to put on their weapons in a visible place.

Strefa trafień / Hitbox
Strefa trafień do tzw. „strefa wolińska”, obejmująca dla broni jednoręcznej i toporów dwuręcznych: dzwon hełmu – czyli głowę bez twarzy i szyi, korpus, ramiona od linii łokci wzwyż oraz uda od linii kolan wzwyż, zaś dla włóczni dwuręcznych – korpus od linii pach w dół, oraz uda od linii kolan wzwyż.

Organizator może przewidzieć dla danego turnieju inne pole trafienia.

Hitbox or so-called “wolin zone”
For one-handed weapons and two-handed axes: a bowl of the helmet meaning the skull part excluding the face and neck, trunk, shoulders and arms above the elbow and legs above the knee.
For two-handed spears: trunk from armpits and lower and legs above the knee.

The organizer can adjust the hitbox depending on the individual tournament.

Zabronione jest atakowanie sztychem broni jednoręcznej i toporów dwuręcznych, uderzanie głowicą broni oraz tarczą.
Zabronione jest wyprowadzanie uderzeń bronią drzewcową z wykorzystaniem jednej ręki.
Zabronione jest trzymanie włóczni dwuręcznych podchwytem.
Zabronione jest wyprowadzanie uderzeń toporem dwuręcznym zza głowy (tzw. „wędkowanie”).
Zabronione jest chwytanie toporem za kończyny lub szyję przeciwnika.
Zabronione jest wyprowadzanie uderzeń na twarz i szyję przeciwnika.
Zabronione jest wyprowadzanie uderzeń na kręgosłup odwróconego przeciwnika.
Zabronione jest uderzanie przeciwnika pięściami lub głową, kopanie w ciało przeciwnika (ale dozwolone w tarczę), jak również rzuty, duszenie oraz dźwignie na stawy przeciwnika.

Attacking with the tip or hilt of one-handed weapons and two-handed axes and hitting with a shield is forbidden.
One-handed attacks using a polearm are forbidden.
It is forbidden to hold a two-handed spear with an underhand grip.
Overhead attacks (fishing) using a Dane axe are forbidden.
Grabbing arms, legs or necks with a Dane axe is forbidden.
Targeting the neck or face is forbidden.
Targeting an opponent’s spine when they are facing away is forbidden.
It is forbidden to punch, headbutt, kick (the shield is okay), throw, choke or use any form of a chokehold.

Sędziowie / Jury
Sędziami są osoby wyznaczone przez organizatora, w tym w szczególności przedstawiciele drużyn działający w ramach Ligi Sędziów. Sędziowie podejmują decyzje w zakresie bezpieczeństwa publiczności oraz uczestników podczas bitew, dopuszczonych do walki replik broni oraz uczciwości uczestników przy trafieniu.

The jury will consist of people designated by the organiser, mostly members of groups that are a part of Liga Sędziów (the League of Judges). The jury can make decisions in regards to the safety of participants, viewers, allowed weapons, fair play and obeying the rules of the tournaments.

Sędziowie ubrani są w sposób pozwalający odróżnić ich od uczestników bitwy lub turnieju (np. poprzez zdjęcie koszul).

The jury will be dressed accordingly to distinguish themselves from the participants (for example taking off their shirts).

W przypadku gdy uczestnik narusza reguły i bezpieczeństwo walki ,np. trzyma włócznię nieprawidłowym chwytem czy uderza toporem dwuręcznym zza głowy sędzia daje mu ostrzeżenie. W braku reakcji sędzia usuwa uczestnika ze starcia.

In case a participant is breaking the rules and poses danger for example holds a spear underhand or hits overhead with a Dane axe, the jury will give a warning. If there is no reaction the participant will be disqualified and escorted out of the battlefield.

Sędziowie podczas starć posiadają długie kije, przy pomocy których mogą poprzez uderzanie uczestników w uzbrojenie ochronne (hełm, bark, tarczę) lub broń egzekwować wymagane zachowania, kiedy uczestnik nie reaguje na komendy słowne.

The jury will be using long poles which they can use to hit (on the helmet, armour, weapon or shield) participants if they ignore verbal warnings and they keep breaking the rules.

Sędziom przysługuje prawo odmowy dopuszczenia uczestnika do walki w przypadku gdy jego stan (np. pijany lub zbyt zmęczony ) zagraża bezpieczeństwu walki lub gdy uczestnik nie ma minimalnego wymaganego uzbrojenia ochronnego.

A participant can be denied if the jury decides they are in bad physical condition (ex. drunk, tired), poses danger or do not have the minimal gear necessary.

Sędziom przysługuje prawo żądania od uczestnika wymiany broni w przypadku kiedy jej stan zagraża bezpieczeństwu walki.

The jury has the right to demand a weapon change in case it does not meet the safety requirements.

Sędziom przysługuje prawo żądania od uczestnika pokazania wstążki lub innego oznaczenia wskazującego na umiejętność bezpiecznego posługiwania się daną bronią.

The jury has the right to demand a proof of passed safety test like a ribbon or other proof.

Sędziom przysługuje prawo nakazania położenia się uczestnikowi, który nie reaguje na trafienie.
Sędziom przysługuje prawo natychmiastowego usunięcia z pola walki uczestnika, który mimo ostrzeżenia walczy w sposób niebezpieczny.

The jury has the right to tell a participant to lie down in case they were hit and continue to fight. They can immediately escort a participant out of the battlefield.

Sędziom przysługuje prawo czasowego wstrzymania starcia lub zakończenia go przed czasem z uwagi na bezpieczeństwo uczestników lub publiczności czy konieczność udzielenia pomocy medycznej uczestnikowi na polu walki.

The jury can temporarily half the battle or end it early in case of danger to the participants or the viewers or in case of a medical emergency and the need to safely involve the paramedics.

Sędzia może być czynnym wojownikiem i brać udział w walkach, jednakże nie może pełnić swojej funkcji w trakcie tej samej konkurencji, w której uczestniczy w walce.

A member of the jury can be an active warrior but cannot participate in the same tournament they are taking part in.

Sędzia do wykonywania swoich obowiązków przystępuje bez widocznych oznak spożycia alkoholu lub innych używek, jak również nie pije alkoholu podczas ich wykonywania.

The jury cannot judge a tournament under the influence of alcohol or other substances nor can they drink during the tournament.

Bitwa / Battle
Jeżeli nie wprowadzono na daną bitwę innych ustaleń walka toczy się na zasadach sportowych, a każdy uczestnik trafiony w część ciała w strefie trafień pada i zostaje na polu (jako „martwy”) do końca starcia.

If no alteration to the tournament has been made, the usual rules of sport apply and every participant the gets hit has to lie down as “dead” until the fight is finished.

Podczas bitwy uczestnicy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo publiczności i innych uczestników oraz respektują decyzje sędziów. Uczestnik, który nie wykonuje poleceń sędziego może zostać usunięty z pola walki, a najbardziej rażących przypadkach może nie być zaproszony na kolejne edycje Festiwalu.

During the battle, participants have to pay special attention to the safety of other participants, and the audience and they must respect the jurors’ decisions. A participant who will ignore jury warnings and commands will be escorted out of the battlefield. In the worst case, they will not be allowed to attend future festivals.

Przed bitwą sędziowie lub przedstawiciele organizatora mogą dokonać przeliczenia uczestników aby wyrównać liczebność obu stron.

Before the battle, the jury can count members of booths sides and mix the team to even out the numbers.

Przed bitwą sędziowie dokonują sprawdzenia broni i stanu psychofizycznego uczestników pod względem zapewnienia bezpieczeństwa walki.

Before the battle jury will be doing a weapon check as well as a welfare check to ensure the good psychophysical state of the participants and everyone’s safety.

Wszyscy uczestnicy posługujący się włóczniami i toporami dwuręcznymi muszą posiadać przy sobie wyżej wskazane oznaczenia wskazujące na umiejętność bezpiecznego posługiwania się daną bronią.

All participants using two-handed weapons must have on themselves proof of a passed test.

Turniej indywidualny
The individual tournament

Turniej indywidualny prowadzony jest przez dwa dni Festiwalu: w piątek – jedna lub więcej rund eliminacji, w niedzielę – pozostała część turnieju. Turniej ma na celu wyłonienie najlepszego wojownika danej edycji Festiwalu.

The individual tournament takes place on two days of the festival: on Friday- one or more rounds of qualifications, on Sunday – the final. The objective of the tournament is to pick the best warrior of the festival.

W turnieju indywidualnym mogą wziąć udział jedynie osoby zgłoszone u organizatora. Liczba uczestników z danej drużyny ustalana jest na podstawie łącznej liczby uczestników zgłoszonych przez drużynę do uczestnictwa w danej edycji Festiwalu.

Only people who registered at the organisers’ office can take part in the tournament. The number of participants from one group will be based on the overall number of members registered from the given group.

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy posługujący się bronią jednoręczną i tarczą lub dwiema brońmi jednoręcznymi.

Participants can use a one-handed weapon and a shield or two one-handed weapons.

Walkę wygrywa zawodnik, który trafi przeciwnika trzy razy w punktowane pole trafień. Finał rozgrywany jest do pięciu trafień. W przypadku trafień obopólnych żaden z zawodników nie otrzymuje punktu.

A participant who will hit the opponent three times in the designated area will be the winner. In the final fight, the number of hits will go up to five. In case of both participants are hit at the same time, none will get the point.

Pole trafień w turnieju to klasyczna strefa wolińska plus przedramiona bez dłoni.

The designated area means the hitbox or the wolin zone additionally with forearms.

Punktowane są prawidłowe, mocne trafienia ostrzem broni. W przypadku przyłożenia broni do ciała przeciwnika punktowane jest jedynie wyraźne przeciągnięcie („cięcie”) bronią po strefie trafienia. W celu uniknięcia kontrowersji przy podejmowanych decyzjach ustalamy, że cios skuteczny to taki, który widać, słychać i czuć, czyli taki, który w prawdziwej walce mógłby przynieść jakikolwiek skuteczny efekt na drodze do pokonania przeciwnika.

The point will be given for correct and strong hits with the blade of the weapon. In the case of leaning the blade on the opponent, only a distinct cut motion will be given a point. to clear any misunderstanding, an effective hit must be seen, heard and felt, so any hit that in a real fight would help with actually help with defeating a foe.

Każde prawidłowe trafienie jest za jeden punkt.

Each correct hit will be given one point.

Utrata broni przez zawodnika oznacza utratę przez niego jednego punktu.

Losing a weapon means losing one point.

Nie są punktowane uderzenia płazem, sztychem, uderzenia jedynie w luźno zwieszoną odzież lub uzbrojenie ochronne odstające od ciała.

Hits with a side or point of a blade, hit to a hanging piece of clothing or part of protective gear that sticks out will not be given points.

Walka toczy się na wyznaczonym polu w kształcie kwadratu.

The duel takes place on a designated square-shaped field.

Walkę prowadzi sędzia główny i czterech sędziów liniowych.

the duel will be supervised by a main judge and four additional ones.

Z każdej rundy do dalszej rywalizacji przechodzi zawodnik, który wygrał walkę, natomiast w przypadku nieparzystej liczby zawodników sędziowie mogą wylosować z grupy przegranych w danej rundzie tzw. „lucky loosera”, czyli zawodnika, który mimo swojej przegranej szczęśliwie powraca do turnieju aby walczyć w kolejnych rundach.
The winner of each duel goes on to the next round, in case of an odd number of participants the jury can randomly pick “lucky losers”, so the participant who lost goes on to the next round.

Sędzia główny
– walkę prowadzi sędzia główny i tylko on ma prawo do jej przerwania i wznowienia,
– sędzia główny daje komendę do rozpoczęcia każdego starcia,
– w przypadku przerwania walki sędzia główny podnosi rękę i czeka na decyzję sędziów liniowych,
– tylko sędzia główny ma prawo do dyskusji z zawodnikami, trenerami czy publicznością jeżeli uzna to za zasadne,
– sędzia główny nie decyduje o wyniku walki a jedynie ogłasza werdykt,
– jedyna decyzja mająca wpływ na przebieg walki którą sędzia główny podejmuje samodzielnie to upomnienie zawodnika w przypadku faulu bądź niebezpiecznego zachowania któregokolwiek z zawodników,
– w przypadku rażącego faulu lub innego zachowania zawodnika mogącego zagrozić bezpieczeństwu walki sędzia główny ma prawo do jej natychmiastowego przerwania i dyskwalifikacji zawodnika.

Main judge
– they are the leading ones and only they can stop and resume the duel
– they give the signal to start the next duel
– in case of stopping the duel the main judge raises their arm and waits for the decision of the additional judges
– only the main judge can talk to the participant, trainers or the audience if he decides its necessary
– the main judge doesn’t influence the score, they only announce it
– the only decision the main judge can make on their own is in case of foul play or other dangerous behaviour
– in case of foul play or other dangerous behaviour the main judge can immediately stop the fight and disqualify the participant

Sędziowie liniowi
– sędzia liniowy porusza się tylko i wyłącznie wzdłuż swojej linii kwadratu tworzącego pole walki,
– sędzia liniowy jest niemy, nie ma prawa do rozmów z kimkolwiek przez cały czas trwania walki włącznie z ewentualnym przerwami technicznymi o ile nie trwają dłużej niż 3 minuty,
– sędzia liniowy ogłasza swój werdykt tylko i wyłącznie poprzez znaki chorągiewką sygnałową, ale dopiero na wyraźną komendę sędziego głównego – głosową
– jedyny wyjątek kiedy sędzia liniowy ma prawo do zasygnalizowania zdarzenia bez zgody sędziego głównego to faul.
Additional judges (positioned on lines around the field)
– they can only move along their line of the border
– they are mute, they cannot talk to anybody during the whole duration of the fight, including a technical break of up to 3 minutes
– they announce their verdict by signs ex. flags, they can speak only when the main judge clearly asks for it
– only case, when they can signal without the main judges’ sign, is in case of a foul play

Sygnały , komunikaty i zasady postępowania
– jedna chorągiewka uniesiona do góry wskazuje na to który z zawodników trafił,
– dwie chorągiewki skrzyżowane na dole oznaczają: nie było punktu, nie widziałem czy punkt był, lub widziałem trafienie równoczesne,
– dwie chorągiewki skrzyżowane nad głową oznaczają faul.
O przyznaniu punktu decyduje zwykła większość, czyli co najmniej dwóch sędziów wskazujących jednego zawodnika.
W przypadku gdy taka sama liczba sędziów wskazuje na punkt dla jednego i drugiego zawodnika przyjmuje się, że było trafieni równoczesne i żaden z zawodników nie otrzymuje punktu.
W przypadku komunikatu faul, sędzia główny podchodzi do sędziego bocznego i wyjaśniają sytuację po czym wraca na pole walki i ogłasza decyzję np. upomnienie.

Signals, announcements, rules:
one flag raised is a signal that the participant landed a hit
two crossed flags mean that there was no landed hit, the judge didn’t see if the hit happened or that both participants simultaneously landed a hit
two flags crossed overhead means a foul play happened
Points are given based on the majority of votes if at least two judges will decide to give the point to the same participant.
In case of the same amount of votes for both participants, a tie happens as if both hit simultaneously.
In case of communicating foul play, the main judge will talk with the side judge get an explanation and then announce a verdict.

Dopuszcza się składanie protestów i wniosków przez zawodników w następujących sytuacjach:
– jeżeli zawodnik poczuł trafienie i sam na głos informuje że dostał – w tym momencie sędzia główny przerywa walkę, nie prosi sędziów bocznych o decyzję tylko sam ogłasza punkt na rzecz przeciwnika informując o zaistniałej sytuacji wszystkich dookoła,
– uderzenia w część stroju – zrzeczenie się prawa do punktu przez zawodnika trafiającego, w tym momencie sędzia główny przerywa walkę, nie prosi sędziów bocznych o decyzję, tylko sam ogłasza brak punktu informując o zaistniałej sytuacji wszystkich dookoła.

Participants can appeal the jury’s decision in the following cases:
-if the participant felt the hit and decided that they were indeed hit – the main judge will stop the duel and only the main judge grants a point to the participant who landed the hit and explains the situation to the audience
– hits that land on the pieces of clothing – if the participant that landed a hit admits to hitting just clothing, the main judge will stop the duel and only the main judge grants a point to the participant who landed the hit and explains the situation to the audience

Faule, zasady przyznawania i ich konsekwencje:
Faul play, rules and consequences:

Upomnienie ,otrzymuje zawodnik w sytuacji w której nastąpiło niebezpieczne uderzenie bądź zachowanie, ale które nie miało znamion celowego działania wykraczającego poza zasady turnieju.
Jeżeli zawodnik otrzyma upomnienie, to drugie w czasie tej samej walki zostaje uznane jako faul.
Zawodnik może również otrzymać upomnienie za uderzanie przeciwnika w strefy wykluczone przez organizatora.
Upomnienia są zerowane po odbytej walce, i nie są brane pod uwagę przy kolejnych.

warning – is given in case of a hit or behaviour dangerous but seemingly accidental breaking of the rules. If the participant is given two warnings during the same fight it might be recognized as foul play. A warning can be also given for hitting a body part listed as off-limit by the organiser.
The warning does not add up across all of the duels.

Faul – otrzymuje zawodnik za ciosy szczególnie niebezpieczne, nawet jeśli nie noszą one znamion celowego działania.
Faule nie zerują się po skończonej walce i są brane pod uwagę przy kolejnych starciach.
Drugi faul kończy walkę – zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z turnieju.

Foul play – is given for landing an especially dangerous hit, even if accidental.
The foul play count does sum up across the duels.
Second foul play immediately stops the duel and the participant is disqualified from the tournament.

Turniej „Bitwa o most”
Tournament “Battle of the Bridge”

Turniej prowadzony jest przez dwa dni Festiwalu: w piątek – jedna lub więcej rund eliminacji, w sobotę – pozostała część turnieju. Turniej ma na celu wyłonienie najlepszego pięcioosobowego składu (tzw. „piątki”) danej edycji Festiwalu.
The tournament takes place on two days, Friday the qualifying round or rounds, on Saturday final of the tournament. The objective of the tournament is to find the best 5-man team for the festival.

W turnieju mogą wziąć udział jedynie składy pięcioosobowe zgłoszone u organizatora. Liczba składów z danej drużyny ustalana jest na podstawie łącznej liczby uczestników zgłoszonych przez drużynę do uczestnictwa w danej edycji Festiwalu.
Only the groups that registered at the organisers’ office can take part in the tournament. The number of teams from one group will be based on the overall number of members registered from the given group.

Uzbrojenie danej piątki jest dowolne, zgodne z regułami Festiwalu. Uczestnicy posługujący się włócznią dwuręczną lub toporem dwuręcznym zobowiązani są posiadać wstążkę lub inne oznaczenie wskazujące na umiejętność bezpiecznego posługiwania się daną bronią.
The gear is up to the teams liking, as long as it follows the general rules of the festival. Participants wilding two-handed weapons are obliged to have proof of passing a safety test.

Walka prowadzona jest na tzw. „moście”, czyli podeście z desek lub wydzielonym polu. Zawodnik, który opuści pole całą stopą jest wykluczony z danego starcia.
The battle takes place on a “bridge” so a designated plank path on a field. A participant who steps off the planks with one foot is counted as defeated.

Zwycięstwo w starciu polega albo na wyeliminowaniu poprzez trafienie wszystkich przeciwników, na wypchnięciu przeciwników z mostu.
To win the fight all of the enemy team has to be hit or pushed off the bridge.

Każda walka składa się z trzech starć. Walkę wygrywa piątka, która wygra dwa starcia.
Each battle consists of three fights. The team scoring two wins wins the battle.

Z każdej rundy do dalszej rywalizacji przechodzi piątka, która wygrała walkę natomiast w przypadku nieparzystej liczby składów sędziowie mogą wylosować z grupy przegranych w danej rundzie tzw. „lucky loosera”, czyli piątkę, która mimo swojej przegranej szczęśliwie powraca do turnieju aby walczyć w kolejnych rundach.
The winner of each battle goes on to the next round, in case of an odd number of participating teams the jury can randomly pick “lucky losers”, so a participant who lost goes on to the next round.

Sędziowie mogą zdecydować, że w przypadku gdy do finału dotarły trzy piątki, to każda walczy z pozostałymi w trzech starciach, a finał wygrywa ta piątka, która wygrała na tym etapie turnieju najwięcej pojedynczych starć.
The jury can decide that in case of three teams in the final round, all of the groups fight each other. The winner will be the team that won the most individual fights.

Sędziuje sześciu do ośmiu sędziów – po dwóch lub trzech po każdej ze stron wzdłuż mostu oraz po jednym stojącym za drużyną.
The jury consists of 6-8 judges – two or three on each side of the “bridge” and one behind each team.

Zaznaczenie trafienia w sposób tradycyjny, poprzez komendy głosowe oraz konkretne zasygnalizowanie w sposób bezpośredni trzymanym w ręku długim kijem.
Hits are pointed out using verbal commands or directly by using a long pole.

Sędziowie mogą nakazać powtórzenie starcia w przypadku gdy uczestnicy walczą niebezpiecznie lub gdy kontynuują walkę mimo tego, że zostali wcześniej trafieni lub spadli z mostu.
The judges can decide on repeating the fight in case of unsafe behaviour or continuing to fight after being hit or falling off the bridge.

Kruczy turniej / Raven tournament
Kruczy turniej prowadzi Bractwo Wojowników Kruki z udziałem sędziów z Ligi Sędziów lub innych osób wyznaczonych przez organizatora Festiwalu.
Wszystkie rundy turnieju odbywają się w sobotę.
Raven tournament is organised by Bractwo Wojowników Kruki and judges from the League of Judges and other people designated by the organiser of the festival.
All of the rounds take place on Saturday.
Przygotowując ten turniej chcieliśmy jak najwierniej oddać realia walk toczonych we wczesnym średniowieczu. Podczas potyczek w bezpośredniej walce ginęła jedynie niewielka część wojowników. Gdyby ówcześni dowódcy tak szczodrze poświęcali swoich wojowników, jak ma miejsce podczas naszych bitew czy turniejów, to tysiąc lat temu błyskawicznie wyginęliby wszyscy walczący mężczyźni.
By organising the tournament we wanted to portray an early medieval battle as realistically as we could. Only a small number of warriors died on the battlefield. If leaders back then sacrificed their warriors so carelessly as they do on modern-day battle reenactments, there would be no men left to fight.
Kruczy turniej lepiej oddaje realia prawdziwych potyczek, w których chodziło nie tylko o to, by wygrać, ale też by przeżyć. Zwycięzców mogło przecież czekać kolejne starcie a wówczas mieli jedynie takie siły i broń, jakie pozostały po wcześniejszych walkach. To właśnie chcemy jak najwierniej odwzorować, zapewniając jednocześnie atrakcje dla widzów i przede wszystkim dobrą zabawę dla uczestników. Im lepsza drużyna, tym ma mniejsze straty.
Raven Tournament pays attention to detail to present a faithful picture of a battle in which the objective was not only to win but also to survive. Winners could face another foe with only the strength and weapons left from the previous fights. That’s exactly what we want to depict, at the same time providing entertainment and fun for the participants. The better the team the smaller the loss.
W naszym turnieju zwycięża drużyna z lepszymi umiejętnościami i mądrzejsza taktycznie, która oszczędnie gospodaruje swoimi siłami. Warunkiem zwycięstwa jest albo wyeliminowanie całej drużyny przeciwnika, albo wyeliminowanie dowódcy.
In our tournament wins the team with better skills, better tactics and better strengths management. To win all of the enemy team has to be defeated or the leader has to be taken down.
Co najważniejsze: do następnej rundy zwycięzcy przechodzą jedynie w takim składzie, który przetrwał poprzednie starcie.
Most important: the team goes on to the next round with only the surviving members.
Z każdej rundy do dalszej rywalizacji przechodzi drużyna, która wygrała starcie, natomiast w przypadku nieparzystej liczby składów sędziowie mogą wylosować z grupy przegranych w danej rundzie tzw. „lucky loosera”, czyli drużynę, która mimo swojej przegranej szczęśliwie powraca do turnieju aby walczyć w kolejnych rundach, natomiast w takim przypadku mogą oni w dalszych walkach wystawić jedynie tylu zawodników, ilu pozostało najmniej licznej drużynie, która przeszła do następnego etapu.
To the next rounds goest the team that won the fight, if the number of teams is odd, the lucky loser rule applies. The lucky loser team however can join with as many members as there are left in the least numerous winning team.
Nagrodą dla każdego zawodnika z najlepszej drużyny jest specjalna dedykowana zawieszka z turnieju.
A prize for each participant from the best team is a special pendant.
Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju oświadczają, że w przypadku zajęcia drugiego miejsca wyrażają zgodę na konsumpcję od razu po wręczeniu bezpośrednio na placu bitwy nagrody za drugie miejsce – czyli puszki śledzi surstromming.
All teams participating declare that in case of scoring second place, they consent to eat the prize right away, on the battlefield – the prize being a can of surstromming.
Zasady Kruczego turnieju:
Rules of the Ravens Tournament:
Zasady ogólne
Każda drużyna liczy maksymalnie 15 wojowników: do 10 na polu walki i do 5 w odwodzie. Organizator festiwalu może te liczby zmniejszyć do 12 wojowników: do 8 na polu i do 4 w odwodzie.
Każda walka ma jedno starcie, ale sędziowie mogą nakazać jego powtórzenie.
W przypadku powtórzenia starcia, do walki stają ci sami wojownicy z tym samym uzbrojeniem, co w poprzednim podejściu.
Na komendę lub gwizdek oznaczający przerwanie walki wszyscy uczestnicy przestają walczyć i zostają na swoich miejscach celem policzenia ich przez sędziów.
Do następnej rundy zwycięzcy przechodzą jedynie w takim składzie, który przetrwał poprzednie starcie.
Każda drużyna ma przydzielonego sędziego.
Każda drużyna, która podmienia wojowników lub pozostałą broń bez wyraźnej zgody przydzielonego sędziego zostaje zdyskwalifikowana.
Każdy wojownik, który zachowuje się niebezpiecznie lub oszukuje zostaje zdyskwalifikowany.
Każdy wojownik reaguje na komendy sędziów i respektuje je. Decyzje sędziów są wiążące.
Każdy wojownik trafiony pada i leży nawet po zakończeniu starcia aż do czasu odnotowania tego trafienia przez przydzielonego do jego drużyny sędziego.
Każdy wojownik ma przewidziane jedno życie na cały turniej.
General rules
Each team consists of a maximum of 15 people, 10 on the battlefield and 5 in active reserve. Organisers can decide to lower the number to 12, 8 on the battlefield and 4 in active reserve.
Each round is one match only but the jury can decide to repeat the round.
In case of a repeat, the team uses members and gear from the previous match.
On command or whistle that signals a stop, all participants have to freeze and wait for the jury to count them.
A team goes to the next round with the members and gear remaining from the previous round.
Every team has an assigned judge.
A team that exchanges weapons or members without a clear signal from the assigned judge will be disqualified.
Every participant that poses danger or cheats will be disqualified.
Every participant has to follow and respect the judges’ commands. The judges’ decisions are binding.
Every participant that got hit has to lie down and stays on the ground until the hit gets noted by the assigned jury.
Every participant gets one “life” during the whole tournament.
Dowódca
Każda drużyna ma wyznaczonego dowódcę. Pokonanie go lub śmierć wszystkich walczących w danym starciu powoduje przegraną całej drużyny bez względu na ilość osób pozostałych w odwodzie.
Nie można zmieniać dowódcy pomiędzy starciami.
Dowódca musi brać udział we wszystkich starciach – nie może być w odwodzie.
Leader
Each team has a designated leader. Taking the leader down or defeating all members of the team means a loss to the team no matter the number of members in active reserve.
Changing a leader is not possible.
The leader has to take part in each round – they cannot go into active reserve.
W razie wątpliwości – Najczęściej zadawane pytania
Czy dowódca ma więcej żyć?
Jak wyżej – dowódca też człowiek i też ma tylko jedno życie
Czy osoba z odwodu może dołączyć do trwającej walki gdy ktoś z jego ekipy zginie?
Nie, musi zaczekać do końca starcia
Czy można wymienić osobę, która nie zginęła w starciu na osobę z odwodu?
Tak, ale tylko pomiędzy starciami
Czy dowódca musi brać cały czas bezpośredni udział w walce?
Nie, może być chroniony przez swoją grupę, ale liczony jest do jej maksymalnej liczebności.

FAQ
Does the leader have more than one life?
No, they are also a human, only one life.

Can a member of active reserve join the team immediately after the teammate’s “death”?
No, they have to wait for the round to end.

Can you exchange “alive” members of the team for ones in active reserve?
Yes, but only in between the rounds.

Does the leader have to take direct action in battle the whole time?
No, they can be defended by the rest of the team but the leader counts to the whole total of the members.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY XXVIII FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW Z WYDARZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
„HARALD SINOZĘBY I JEGO CZASY”

INFORMATION CLAUSE FOR THE PARTICIPANTS OF THE XXVIII SLAVS AND VIKINGS FESTIVAL TOGETHER WITH ACCOMPANYING EVENTS
“HARALD BLUETOOTH AND HIS TIMES”

Organizatorem imprezy o nazwie XXVIII Festiwal Słowian i Wikingów z wydarzeniami towarzyszącymi „ Harald Sinozęby i jego czasy” (zwaną dalej „Imprezą”) jest Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta” w Wolinie (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Recławiu 37, 72 – 510 Wolin, e-mail stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com.
The organiser of the event under the name of XXVIII Slavs and Vikings Festival together with accompanying events “Harald Bluetooth and his times” (hereinafter referred to as an “Event”) is Slavs and Vikings Center Wolin-Jomsborg-Vineta” in Wolin (hereinafter referred to as an “Association”) with the headquarters located in Recław (Recław 37, 72-510 Wolin, e-mail: stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com.

Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
Participant of the event means every natural person attending the Event (hereinafter referred to as a “Participant”).
Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
The course of the Event, together with an image of the Participants may be recorded with audio and video recording devices.

Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na Fanpage’u Stowarzyszenia na profilu społecznościowym Facebook i stronie internetowej Stowarzyszenia.
Attending the Even means that the Participant consents to use their image free of charge, as well as to distribute their recorded image. The image distributed can be cropped, and published on Association’s website and Facebook profile.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy o tym, że:
According to the 13th article of Regulation 2016/679 – Protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we kindly inform that:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta” w Wolinie (z siedzibą w Recławiu 37, 72 – 510 Wolin, e-mail stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com, reprezentowane przez Zarząd,
Admin of the personal data is the Association “Slavs and Vikings Festival Wolin-Jomsborg-Vineta” in Wolin (with the headquarters located in Recław (Recław 37, 72-510 Wolin, e-mail: stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com represented by its management)

2) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach (w tym w szczególności na Fanpage’u Stowarzyszenia na profilu społecznościowym Facebook i stronie internetowej Stowarzyszenia) oraz publikacjach o działalności Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody, o której mowa w pkt 4. powyżej;

personal data of the Participants as in the image will be distributed to post on social media (mainly on Association’s website and Facebook profile) and publications on the Association’s work, based on article 6th of the mentioned regulation and in paragraph 4.

3) Odbiorcami danych osobowych będą̨ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, a także osoby odwiedzające fanpage oraz stronę internetową Stowarzyszenia
The recipient of the personal data will be subjects entitled to receive the data based on separate regulations, entitled employees and partners, technical service providers, and subjects picked by the Admin – with a guarantee of the safety of the distributed data, as well as visitors of the website.

4) nie przewiduje się przekazywania danych osobowych w postaci wizerunku do państwa trzeciego;
it’s not forseen to distribute the personal data as in image to third party countries

5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od momentu pozyskania danych;
personal data will be stored till the consent’s withdrawal, but not longer than 10 years from the time of receiving the data

6) Uczestnicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
the Participants have a right to acces their personal data and the right to correct, delete, restrict processing, move the data, protest, withdraw their consent in any given moment with no impact on compatibility which has been done based on the conset before the withdrawal.

7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
The Participant have a right to make a complaint to a supervisory authority – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (The President of Personal Data Protection Office), in case of violation of the data processing regulations.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do możliwości uczestniczenia w Imprezie;
giving personal data is volountary but necessary to attend the Event
9) Wobec Uczestników nie będą̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą̨ podlegały profilowaniu.
There will be no automatic decisions (without human interference) made towards the Participants, their data will not be profiled.